Kalite güvencesi, hizmet ya da ürünün kalite konusunda gereksinimleri yerine getirmesinde kullanıcının güvenini sağlamak için uygulanan belli başlı etkinlikler bütünüdür. Burada önemli olan kullanıcının gereksinimlerinin eksiksiz ve belirlendiği şekilde karşılanmasıdır. Aksi durumda kalite güvencesi sisteminden bahsedilemez.

ISO 9000 dizisi standardı, 1987 yılında tüm dünyanın kalite ihtiyacına cevap vererek, birçok ülke tarafından kabul görüp yaygınlaşmıştır. Bu standart, bir işletmenin koşullarına uygun Kalite Güvence Sistemi geliştirilmesinde ya da Kalite Güvence Sistemi olarak değerlendirilmesinde esas alınacak bir modeldir. Bu modele uyan bir işletme, tüm dünyada kabul edilmiş bir standarda uygun Kalite Güvence Sistemine sahip olur. Çünkü artık Türkiye dahil tüm dünya ülkeleri Kalite Güvence Sistemine büyük önem vererek bunu ISO 9000 sertifikalarıyla belgelemektedir. Dolayısıyla dünyanın her tarafında ticari işletmeler için bu belgeye sahip olup olmamak aranan kriterler arasında yer almaktadır. Bu durum da kalite güvencesinin devamlılığında büyük rol oynamaktadır.

ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) şu standartlardan meydana gelir;

ISO 9000: Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları Seçim ve KullanımKılavuzu

ISO 9001: Kalite Sistemleri-Tasarım/Geliştirme, Üretim, Tesis ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli

ISO 9002: Kalite Sistemleri, Üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi Modeli

ISO 9003: Son Muayene ve Deneylerde Kalite Güvencesi Modeli

ISO 9004: Kalite Yönetimi ve Kalite Sistemleri Elemanları Kılavuzu

ISO 9004-2: Hizmetler için Kılavuz

ISO 9005: Kalite Sözlüğü

Kalite Güvence Sisteminin oluşturulması geniş ve özenli bir çalışmayı gerektirir. Bu çalışma da belirli aşamalar dahilinde gerçekleşir.

1-Yönetim Eğitimi: Tepe yöneticileri dahil tüm yöneticiler temel eğitimden geçerler.

2-Organizayson: Her departmanda bir kişi, bu konu ile sorumlu tutulur.

3-Ön Değerlendirme: Bir iç denetim uygulayarak mevcut durumun ön değerlendirilmesi yapılır.

4-Planlama: Ön değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlar karşısında kapsamlı bir planlama yapılır.

5-Uygulamanın Değerlendirilmesi: Üst yönetim tarafından onaylanan planın uygulanması belirli aralıklarla değerlendirilir.

6-İç Denetim: İç denetim ile, kuruluşun dış denetime hazır hale gelip gelmediği tespit edilir.

7-Dış Denetim: İç denetim sonuçları değerlendirilerek, hatalar varsa düzeltilir ve dış denetime hazır hale getirilir.

8-Gelişme: Üst yönetim belirli aralıklarla sistemi gözden geçirerek sürekli bir gelişme ve plan uygulaması yapar.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN FAYDALARI

*Minimum maliyet

*Maksimum güvence

*Modern çalışma ortamları

*Çalışanlarda yüksek motivasyon

*Rekabet olanağı

*Müşterinin güven duygusu

*Yüksek verim

*İş ortamında daha az stres

*Şirket imajının giderek yükselmesi

*Kalitede süreklilik

KALİTE SİSTEMİNİN BELGELENDİRİLMESİ

Kaliteye önem ve öncelik veren ve bunu sistem haline getiren firmaların, bu sistemi belgelendirme mecburiyetleri vardır. Çünkü, kaliteyi ve sistemi müşteriye gösterip izah etmenin kolay ve en güçlü yolu sistem belgelendirmesidir. Dolayısıyla firmalar kalite sistem çalışmalarını ISO 9000 standartları doğrultusunda yapmak zorundadırlar.

Söz konusu bu belgeler, ulusal yada uluslararası platformda kabul görmüş belgelendirme kuruluşlarınca verilir. Kuruluşların seçimi tamamen kullanıcı firmalara ait olup yasal bir zorunluluk yoktur.

ISO 9000 belgeleri 3 yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir.3 yılın sonunda ise yeniden belgelendirme yapılır.

Bu konunun en önemli vurgusu; ISO 9000 belgeleri ile , kaliteyi sağlayıp müşteriye güven vererek müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Yerli Malı Belgesi

13.09.2014 yılında Resmi Gazete’ de yayımlanarak 29118 sayılı kanunla Yerli Malı Belgesi Tebliği olarak  yürürlüğe giren, kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara ’e kadar fiyat avantajı sağlayan belgedir.

Yerli Malı Belgesi için bazı gerekli şartlar vardır;

 • Yerli malı, Sanayi Sicil Belgesi’ ne sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmeli ve Sanayi Sicil Belgesi’ndeki  “ Üretim Konusu “ içeriğinde yer almalı.
 • Üretimin her aşamasının Türkiye’ de olması gerekir. Yani üretim tamamen Türkiye’ de yapılmış olmalı veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve esaslı işçilik eyleminin Türkiye’ de yapılmış olması gerekir.
 • Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekir.

Yerli Malı Belgesi talep eden firmalar ITO- Ticari Bilgilendirme Koordinatörlüğü Kapasite Birimi’ ne gerekli belgelerle müracaat etmeliler.

Yerli Malı Belgesi Müracaatında Gerekli Belgeler:

 1. Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi. (MERSİS NUMARASI mutlaka olmalıdır)
 2. Tüzel kişiler için,  üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti. Gerçek kişiler için ise kimlik fotokopisi.(Aslının ibrazı zorunludur)
 3. Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişiler tarafından imzalı Taahhütname.
 4. SM,SMMM ya da YMM’ nin ruhsat sureti ve bu meslek erbaplarından biriyle yapılmış olan sözleşmenin sureti.
 5. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli.(Her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olmalı)
 6. İthal hammaddelerden firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri.
 7. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli hesaplamalarında yer alan yerli girdilerin alındığı firmalara ait Sanayi Sicil Belgeleri’ nin fotokopileri.(Yer alan yerli girdiler bu Sanayi Sicil Belgesi’nde yer almalıdır.)
 8. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli’ nin  EK-3B ve EK-3C sayfasındaki işçilik ve genel gider hesaplamaları ile ilgili hesap detay açıklaması. (Firma ve SM/SMMM/YMM taraflarınca ıslak imza ve kaşeli olmalı.)
 9. Yerli Malı Belgesi’ ne konu olan ürüne ait güncel satış faturası örneği.(Firma yetkilisi tarafından ıslak ve kaşeli olmalı.)
 10. Yerli Katkı Oranı Hesap Hesap Cetveli’ nin düzenlenmesinde esas alınan  SGK bildirgesi ile genel giderlere ilişkin faturaların fotokopileri
 11. Sanayi Sicil Belgesi aslı ya da noter onaylı sureti
 12. Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi (ilaç üreticileri için)
 13. Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (gıda üreticileri için)
 14. Maden Ruhsatı (taş-kum ocağı ve maden işletenler için)

Sizinle İletişimeGeçelim

 
BİZE MESAJ GÖNDERİN