ANONİM ŞİRKET

En az 1 kişiyle dahi kurulabilen ortak sayısının sınırsız olabildiği, esas sermayenin 50.000TL ve üstü olduğu, sermayesi paylara bölünmüş, borçlarından dolayı yalnızca malvarlığı  ile sorumlu olan, her türlü ekonomik büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan ve menkul kıymet çıkarma hakkı sadece kendisinde verilmiş tek ticari şirkettir. Kurumlar vergisine tabidir.

Anonim Şirketin bazı zorunlu unsurlar vardır. Bunlara değinmekte fayda var.

 • Anonim Şirketin konusunun, hazırlanan ana sözleşmede açıkça belirtilme zorunluluğu vardır.
 • Anonim Şirket, bir ticari ünvan altında kurulduğu için ticaret siciline tescil zorunluluğu vardır.
 • Anonim Şirket, bir sermaye şirketi olduğu için, ünvan faaliyet alanıyla ilgili olmalı ve “ ANONİM ŞİRKET ” yada “ A.Ş. “ şeklinde gösterilmelidir.
 • Anonim Şirket, sermayesi ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.
 • Anonim Şirket sermayesinin tamamı veya bir kısmı nakden taahhüt edilmişse,taahhüt edilen bu payların itibari değerinin en az %25’i tescilden önce,kalan %75’i şirket tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmek zorundadır.
 • Anonim Şirketin tutmakla yükümlü olduğu defterler vardır. Bunlar;

                 1-Yevmiye Defteri

                 2-Büyük Defter

                 3-Envanter ve Bilanço Defteri

                 4-Genel Kurul Karar Defteri

                 5-Yönetim Kurulu Karar Defteri

                 6-Pay Sahipleri Defteri

                 7-Pay Defteri

                 8-Tahvil Defteri

ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞ AŞAMALARI

1.Gerekli Evraklar:

Kuruluş işlemlerine öncelikle Mersis sistemi üzerinden otomatik vergi numarası alınarak başlanır. Bu vergi numarasını gösterir belge, kuruluş evrakları arasında ibraz edilmek zorundadır.

 1- Dilekçe (Şirket yönetim kurulu tarafından ya da şirkete temsile yetkili üyelerce imzalanmış olmalı)

 2- Kuruluş bildirim formu (3 nüsha, yabancı sermaye varsa 4 nüsha)

 3- Yabancı uyruklu gerçek kişi ortak varsa, tercümeli noter onaylı pasaport sureti ve Türkiye’de oturuyorsa noter onaylı ikametgah belgesi

 4- Yurtdışında yaşayan ortak Türk vatandaşı var ise, orada çalıştığına ya da oturduğuna dair ilgili makamdan alınan belge

 5- Mersis üzerinden hazırlanan noter tasdikli 3 nüsha ana sözleşme (1 nüshası ıslak imzalı olmalı)

 6- Anonim Şirket yetkililerin, şirket ünvanı altında 2 nüsha imza beyannamesi

 7- Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011 Nolu Rekabet Kurumu Hesabı’na       sermayenin on binde dördü yatırılır,ve buna dair de kaşeli imzalı banka dekontu alınır.

 8- Banka mektubu (Sermayenin en az tutarının şirket hesabına yatırıldığını, yatıran şirket ortaklarının ad-soyad ve ünvanları, herbir ortağın ne tutarda yatırdığını ve toplam da sermaye tutarını gösterir)

 9- Oda kayıt beyannamesi (ortakların resimleri olmalı ve yetkililerce imzalı olmalı)

10- Eğer ayni sermaye varsa, bunun üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ve üzerlerine şerh koyulduğuna dair sicilden alınan yazının aslı

11-Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevlerini onayladıklarına dair noter onaylı belge

12-Reşit olmayan Anonim Şirket ortağı varsa, o ortak için mahkemeden alınan kayyum atama kararı

2.Ana Sözleşmenin Hazırlanması:

 •  Anonim Şirketin ünvanı belirlenir.
 •  Anonim Şirketin amaç ve faaliyet konusu belirtilir.
 •  Anonim Şirketin süresi belirlenir.
 •  Anonim Şirketin merkezi ve şubesi belirtilir.
 •  Anonim Şirketin esas sermayesi ve kaç paydan oluştuğu ve her payın değeri açıkça belirtilir.
 •  Anonim Şirket kurucularının ad-soyad ve ikametgah adresleri belirtilir.
 •  Anonim Şirket yönetim kurulu üyelerinin,hak ve yetkileri,seçim şekilleri,görevleri ve görev süreleri, toplanma zamanları açıkça belirtilmelidir.
 •  Anonim Şirket genel kurul toplantılarının ne şekilde olacağı belirtilmelidir.

3.Noter İşlemlerinin Yapılması:

 •  Hazırlanan Anonim Şirket ana sözleşmesi Mersis sistemine aktarılır ve onay aşamasında kayıt numarası alınır.
 •  Alınan kayıt numarası Notere iletilir ve 6 adet Anonim şirket ana sözleşmesi ortaklarca imzalanarak notere onaylatılır.
 •  Anonim Şirketi temsile yetkili kişi, imza beyanı hazırlatır.(Ticaret Sicil Memurluğuna vermek için)
 •  Anonim Şirket ortakları kimliklerini onaylatırlar.
 •  Anonim Şirket müdürlerin imza beyannamesi düzenlenir (2 nüsha)
 •  Anonim Şirket kurucuları tarafından hazırlanmış kurucular beyanı düzenlenir.
 •  Anonim Şirket müdürleri,dışardan seçilmişlerse  görevi kabul ettiklerine dair imzalı noter onaylı belge düzenlenir.
 •  Anonim Şirket müdürü eğer tüzel kişiyse,onun adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyad,adres ve uyruğu içerecek şekilde yetkili organ kararı düzenlenir.Eğer bu kişi yabancı uyruklu ise ikametgah belgesiyle tercümeli noter onaylı pasaport sureti de hazırlanır.

4-Ticaret Sicil İşlemleri:

 •  Anonim Şirket ana sözleşmesi 3 nüsha. (yabancı sermaye varsa 4 nüsha)
 •  Anonim Şirket yetkilisinin imza beyannamesi 2 nüsha
 •  Anonim Şirket oda kayıt beyannamesi (ortakların fotoğraflarıyla hazırlanmış olmalı)
 •  Anonim Şirketin kuruluş başvuru formu 3 nüsha
 •  Anonim Şirket kurucu ortaklarının bilgi formu
 •  Anonim Şirket sermayesinin asgari tutarının yatırıldığına dair banka yazısı
 •  Rekabet Kurumu payının yatırıldığına dair banka dekontu

Tüm bu evraklar sicil işlemi için sunulduktan sonra Tescil Yazısı,Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet belgesi alınabilir.

5-Vergi Dairesi İşlemleri:

Anonim Şirket tescil işlemlerinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulur.

 •  Anonim Şirketin noter onaylı ana sözleşmesi
 •  Anonim Şirketin noter onaylı imza sirküleri
 •  Kira kontratı ya da tapu sureti
 •  Anonim Şirketin Tescil Yazısı ve Sicil Tasdiknamesi
 •  Anonim Şirket ortaklarının ikametgahları
 •  Anonim Şirket ortaklarının onaylı kimlik suretleri

Başvurudan sonra, ilgili vergi dairesi şirket adresine gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek,Anonim Şirket yetkilisinin imzasını alır.Yoklama tutanağı ile birlikte ertesi gün vergi dairesinin Sicil Servisinde kayıt işlemleri tamamlanır ve mükellefiyet tescil edilir.İlgili vergi dairesinden de Vergi Levhası talep edilir.

6-Ticaret ve Sanayi Odası İşlemleri:

 •  Anonim Şirket Ticaret odası başvuru formu
 •  Anonim Şirket Ticaret Sicil Gazetesi
 •  Anonim Şirket müdürü imza sirküsü
 •  Anonim Şirketi noter tasdikli ana sözleşmesi
 •  Anonim Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 •  Anonim Şirket ortaklarının İkametgah belgesi

Eğer şirket sanayici ise Sanayi Odasına kayıt olmak zorundadır.

7-Belediye İşlemleri:

 •  İşyeri Açma ve Çalıştırma İzin ruhsatı çıkartılır.
 •  Çevre ve Temizlik Vergisi yatırılır.
 •  Kira kontratı yada tapu sureti teslim edilir.
 •  Ticaret Odası kayıt sureti teslim edilir.
 •  Vergi Levhası teslim edilir.
 •  Ticaret Sicil gazetesi teslim edilir.

LİMİTED ŞİRKET

LİMİTED ŞİRKET NEDİR?

Bir yada birden fazla gerçek yada tüzel kişi/kişiler tarafından kurulan,ticaret ünvanına sahip,ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanan ticaret şirketidir.Tek kişi ile kurulabileceği gibi ortak sayısı sınırsız da olabilir.

 • Limited şirket Sermayesi belli olup bu sermaye esas sermaye paylarından meydana gelmektedir.
 • Limited şirketi , kanunen yapılması yasak olmayan ve bankacılık ile sigortacılık dışında her türlü ekonomik amaç için kurulabilir.
 • Limited şirkette ortakların sorumlulukları,koymuş oldukları sermayenin oranıyla paraleldir.
 • Limited şirket, kanunen “Genel Kurul ve Müdür” olmak üzere iki zorunlu organdan meydana gelir.

LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞ AŞAMALARI

1-Ana Sözleşmenin Hazırlanması:

 •  Limited Şirket ünvanı belirlenir
 •  Limited Şirket sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır.Ortakların koyacakları sermaye de en 25 TL ve katları olmalıdır.
 •  Limited Şirket ortaklarının ad-soyad-uyrukları belirtilmelidir.
 •  Limited Şirkette müdürün kim olacağı tespit edilip,kaç yıl bu görevde kalacağı belirtilmelidir.Müdür ortaklar dışında bir başkası olacaksa, sözleşmeden ilgili maddeye bu kişinin ikametgah adresi yazılır.
 •  Limited Şirket ortakların sermaye payları ile hisse oranları belirlenir.
 •  Limited Şirket ortakların ikametgahları ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopileri hazırlanır.
 •  Limited Şirket merkezinin adresi belirlenir.
 •  Limited Şirket merkez adresine ait kira kontratı yada tapu belgesi hazırlanır.

2-Noter İşlemlerinin Yapılması:

 •  Limited Şirket ortakları, nüfus cüzdanları ile birlikte notere gitmeli.Vekalet verilmiş ise vekil edilen kişi ve vekaletname ile birlikte notere gider.
 •  Limited Şirket kuruluşuna ait 1 adet ana sözleşme götürülür.
 •  Ticaret Siciline Tescil işlemi için şirket müdürünün imza beyannamesi noterce hazırlatılır.
 •  Limited Şirket ana sözleşmesine ait damga vergisi notere ödenir.
 •  Limited Şirket kuruluşu için mali müşavire noterde vekaletname verilir.

Buraya kadar olan bütün işlemler sonucunda, tüm evraklar dosyalanarak, şirket kuruluşunun diğer aşamasına geçilir.

3-Ticaret Sicil İşlemleri

 •  Limited Şirket kuruluş dilekçesi ve formu hazırlanır (Sicil işlemleri sırasında temin edilir)
 •  Noterde tasdik ettirilmiş, ana sözleşmeden 3 adet suret
 •  Noterde tasdik ettirilmiş, müdürün tasdikli imza beyannamesi
 •  Kurucu ortakların resimli ikametgah belgeleri
 •  Kurucu ortakaların nüfus cüzdanı suretleri
 •  Taahhütname

4-Vergi Dairesi İşlemleri:

 •  İşe Başlama Formu doldurulur.
 •  Ticaret Sicil Gazetesi makbuzunun 1 sureti
 •  Limited Şirket müdür/müdürlerinin imza beyannamelerinin asılları
 •  Ticaret Sicil Tasdiknamesinin aslı
 •  Limited Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 •  Limited Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri
 •  Kira kontratı yada tapu fotokopisi

5-Ticaret ve Sanayi Odası İşlemleri:

Söz konusu firma,faaliyet alanı ne ise o odaya kayıt olmak zorundadır.Her iki odanında evrak yükümlülüğü aynı olduğundan,aşağıda ortak bir şekilde sunulmuştur.

 •  Ticaret odası / sanayi odası başvuru formu
 •  Ticaret Sicil Gazetesi
 •  Limited Şirket müdür/müdürlerinin imza sirküleri
 •  Limited Şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi
 •  Limited Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 •  Limited Şirket ortaklarının ikametgah belgesi

6-Belediye İşlemleri:

 •  İşyeri Açma ve Çalıştırma izin ruhsatı çıkartılır.
 •  Çevre ve Temizlik Vergisi ödenir.
 •  Ticaret odası kayıt sureti teslim edilir.
 •  Ticaret Sicil Gazetesi teslim edilir.
 •  Vergi Levhası teslim edilir.
 •  Kira kontratı yada tapu fotokopisi teslim edilir.

ŞAHIS ŞİRKETİ

ŞAHIS ŞİRKETİ NEDİR?

İşletmecinin, işletmeyi kendi nam ve hesabına yürüttüğü ve bütün borçlarından sınırsız olarak sorumlu olduğu şirket türüdür.Sermaye şirketlerine nazaran daha küçük çaplı, kurulumu daha kolay ve dolayısıyla kuruluş maliyeti daha düşüktür.

Eğer az sermaye ile orta sınıf esnaf olarak faaliyet gösterilecek ise şahıs şirketi makul olandır.Ortak sayısı birden çok ve daha kurumsal olacak şekilde , birden çok alanda faaliyet göstereceklerin sermaye şirketlerine yönelmeleri doğru olacaktır

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

 • Nüfus cüdanı fotokopisi
 • Resimli İkametgah belgesi (muhtarlıklardan alınabilir)
 • Noterden alınacak imza sirküsü
 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Varsa vergi numarası
 • Mali müşavire verilecek vekaletname

Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra vergi dairesine teslim edilir.Vergi dairesi de ilgili yere yoklama memuru gönderir.Yoklama memuru buranın şahıs şirketi açmaya uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra kararı olumlu ise yoklama tutanağı hazırlar ve teslim eder.Artık bu tutanak ile birlikte vergi levhası çıkartılır.

Şahıs şirketinin kuruluşu ortalama 2 gün sürmektedir ve diğer şirket kuruluşlarına kıyasla daha kolaydır.Çünkü kuruluş işlemleri sadece vergi dairesinden yapılmaktadır.(duruma göre meslek odasına kayıt zorunluluğu olabilir)

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMANIN AVANTAJLARI

 •  Diğer şirket kuruluşlarına nazaran daha az maliyetlidir.
 •  Şirketin açılışı ve kapanışı kolaydır.
 •  Açılışta sermaye gereksinimi yoktur.
 •  Bireysel olarak (ortaksız) kurulabilir.
 •  Mali Müşavirlik hizmet bedeli düşüktür.

KOOPERATİF

KOOPERATİF NEDİR?

Gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu, ortak olan ekonomik sosyal ve kültürel ihtiyaçları müşterek bir şekilde kontrol ederek işletme yoluyla karşılamak amacıyla kurulan özerk bir teşkilattır.

Kooperatifler, ticari işletmeler için temel oluşturan ve aynı zamanda toplumsal kalkınmayı da geliştiren kendine özgü bir modele sahiptir.Kooperatiflerin 3 temel özelliği vardır;

 1. Ortakların sahipliğinde olup ortaklarınca yönetilerek yine ortaklarına hizmet eder.
 2. Sorumluluk sahibidir ve kendi kendine yetebilir. İçerisinde demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışmayı barındırır.
 3. İlkelere dayalı işletmeciliği benimsemiştir.

Bu ilkeler şunlardır;

 • Gönüllülük esasına dayalı açık üyelik
 • Ortaklarca demokratik kontrol
 • Ortaklarca yapılan ekonomik katılım
 • Özerklik ve bağımsızlık
 • Eğitim-öğretim-bilgilendirme
 • Diğer kooperatiflerle işbirliği ve dayanışma
 • Topluma karşı bilinçli sorumluluk

KOOPERATİFLER NE YAPAR?

Kooperatifler farklı biçimlerde farklı sektörlerde faaliyet göstermektedirler. İhtiyaç duyuldukları anda kurulabilme özelliğine sahip oldukları için toplum üzerinde sosyo – ekonomik açıdan ciddi bir araçtırlar. Özellikle yoksul insanların hayatlarını idame ettirmede tek başlarına elde edemeyecekleri hizmet ve ürünler için katma değer yaratırlar.

Kooperatifler aynı zamanda gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomisine ciddi katkıda bulunarak , gayrisafi milli hasılanın %3-10’unu oluşturmaktadırlar.

Özetle kooperatifler;

 • Sürdürülebilir bir iş modelidir.
 • Yerel ekonomileri güçlendirir.
 • Yaşam şartlarını iyileştirir.
 • İnsanlara sorumluluk kazandırır.
 • Katılımcıdır.

KOOPERATİFLER NASIL KURULUR?

 • En az 7 gerçek ve tüzel kişiden meydana gelir.
 • Anasözleşme hazırlanır.
 • İmzalar noterce tasdik ettirilir.
 • Noterce onaylanmış anasözleşme ile Bakanlığa ya da Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapılarak kuruluş izni alınır.
 • Anasözleşmenin Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ve ilan ettirilmesi ile kurularak tüzel kişiliğini kazanmış olur.

Ayrıca, kooperatif  ünvanlarını belirlerken Türkiye’de herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bir ünvandan ayırt edilmesini sağlamak amacıyla, tescil ettirilecek ticaret ünvanına daha önce tescili gerçekleşmiş ünvanlardan açık biçimde ayırt etmeye yarayacak eklerin yapılması zorunludur.

 

Sizinle İletişime Geçelim

+90 (536) 597 6130

Detaylı bilgi için arayınız.